Sorodni projekti in organizacije

 

  Projekt “Language Friendly School” ali “Jezikom prijazna šola” ima za cilj, da:

  1. Noben otrok ne bo kaznovan zaradi rabe maternega jezika v šoli po letu 2030.
  2. Bodo vsi otroci imeli dostop do jezikom prijaznega okolja, kjer se počutijo sprejete in cenjene, takšni kot so.

V projekt so vabljene vse šole. Za lažjo predstavo, kaj pomeni biti jezikom prijazna šola, si poglejte letak.


 

Glavni cilj projekta je ugotoviti, kateri dejavniki podpirajo in kateri zavirajo ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti v slovenskem šolskem prostoru. Na podlagi podatkov ciljnih analiz in ugotovljenih spremenljivk bodo nastale smernice, ki bodo pomagale vzpostaviti raznojezičnosti naklonjeno izobraževalno  okolje. Raznojezičnosti naklonjeni in njen razvoj spodbujajoči vzgojno-izobraževalni zavodi naj bi v projektu pridobili jezikovno izkaznico.


 

 

V projektu OBJEM – Bralna pismenost in razvoj slovenščine kot učnega jezika bomo razvijali štiri vsebinska  področja:

  • bralno pismenost in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, ranljive skupine, motivacija za branje),
  • pripomočki za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. in 3. VIO OŠ,
  • slovenščina kot drugega jezika (za priseljence, begunce, Rome ter za otroke, ki uporabljajo znakovni jezik) in
  • šolska knjižnica.

 

 

Svet Evrope – Evropski center za moderne jezike: raznojezično in medkulturno izobraževanje.

Na spletni strani so zbrani vsi pomembnejši evropski projekti na področju jezikovnega in kulturnega izobraževanja kot tudi številne publikacije in uporabna gradiva za učitelje. V okviru centra deluje tudi platforma virov in referenc.


 

 

Osnovni cilj projekta “Izzivi medkulturnega sobivanja”je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.

Na spletni strani so zbrana uporabna gradiva za vključevanje otrok in družin priseljencev.


 

 

Program »Le z drugimi smo« (2016–2021) je namenjen usposabljanju 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev, delavk v vzgoji in izobraževanju  na področju socialnih in državljanskih kompetenc. Z ozaveščanjem o pomenu spoštovanja različnosti, medkulturnega sodelovanja in spoštljivega sobivanja v večkulturnih družbah krepimo oblikovanje vključujočih šolskih in razrednih skupnosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah.


Namen spletnega mesta SIO je povezati in integrirati projekte, dejavnosti in storitve slovenskega izobraževalnega sistema. SIO zagotavlja:

  • dostop do kataloga seminarjev / svetovanj
  • enoten informacijski servis na področju razpisov in konferenc
  • enotno mesto izvajanja seminarjev in svetovanj
  • razvoj in dostop do repozitorija repozitorija različnih virov

Tisti, ki jih zanima jezikovno izobraževanje, se lahko vpišejo v spletno učilnico Jeziki v izobraževanju.