Podrobnosti dogodka

 • Datum:

Mednarodna konferenca na temo večjezičnosti

Oddelek za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Goethe-Institut Ljubljana v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU načrtujeta skupno konferenco na temo večjezičnosti. Ta konferenca je zadnja v sklopu konferenc “Evropa. Tvoji jeziki” projekta Europanetzwerk Deutsch, ki potekajo v okviru predsedovanja tria Nemčija-Portugalska-Slovenija Svetu Evrope. Prva konferenca je bila lani v Berlinu, naslednja je načrtovana za junij 2021 v Lizboni, konferenca v Sloveniji pa bo potekala 21. oktobra 2021.
Načrtovana konferenca bo sestavljena iz dveh delov:  Osrednja tema večjezičnosti bo na prvem delu dogodka osvetljena s strani različnih strokovnjakov in znanstvenikov. V drugem – večernem – delu pa bo poudarek na osvetljevanju zgodovinskega pomena večjezičnosti na področju današnje Slovenije.

Izhodišča konference

Strokovna konferenca z naslovom »Slovenija in njena večjezičnost«, ki bo potekala 21. oktobra 2021, se posveča različnim vidikom razvijanja večjezičnosti in raznojezičnosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Sloveniji in osvetljuje številne izzive, s katerimi se srečujejo deležniki, vključeni v različne sfere slovenskega izobraževalnega sistema.
Večjezičnost je naša vsakdanja realnost. Učenci se lahko v šoli poleg slovenščine in na dvojezičnih območjih RS še italijanščine ali madžarščine učijo različne tuje jezike, srečujejo ali uporabljajo pa tudi druge jezike. Med učenci je vse več takih, ki v domačem okolju odraščajo z jeziki, ki niso jeziki šolanja, torej ne slovenščina, ne italijanščina in madžarščina. To so učenci, ki prihajajo iz dvo- ali večjezičnih družin, otroci priseljenci prve ali druge generacije, otroci, ki živijo v obmejnih območjih in imajo dnevno stike s sosedskimi jeziki. A ne glede na vse večjo prisotnost različnih jezikov v našem vsakdanjem življenju, se lahko opazi, da se čedalje manj učencev uči drugega tujega jezika v osnovni šoli, prav tako je drugi tuji jezik izginil iz programov poklicnih in tehniških šol.
Prisotnost različnih jezikov tako v domačem kot v šolskem okolju otrok predstavlja velik potencial, ki pa se še prepogosto dojema kot ovira za uspešno vključevanje v šolo in pouk, ki pretežno in v največji meri poteka v slovenščini, ki je učni jezik.
Konferenca »Slovenija in njena večjezičnost« bo osvetljevala različne poglede na naslednje teme:

 • Spodbujanje večjezičnosti učencev s ponudbo možnosti učenja različnih jezikov in rabe različnih jezikov pri različnih predmetih v času šolanja na različnih ravneh,
 • spodbujanje raznojezičnosti učencev  ̶  raba različnih jezikov pri različnih predmetih za doseganje čim boljših izobraževalnih rezultatov,
 • izkoriščanje potencialov, ki jih v izobraževalni sistem prinašajo posamezniki z različnimi prvimi jeziki,
 • vzgoja in odnos učencev za sprejemanje večjezičnosti, raznojezičnosti in raznokulturnosti v domačem družbenem prostoru,
 • vključevanje znanja različnih jezikov za bogatenje jezikovnega repertoarja posameznikov,
 • razvijanje sporazumevalnih zmožnosti v učnem jeziku ob sočasnem upoštevanju različnih prvih jezikov posameznikov,
 • pluralistični pristopi v izobraževanju v različnih starostnih obdobjih,
 • »translanguaging« – čezjezikovanje in medjezikovno razumevanje,
 • vpliv večjezičnosti na nevrološki razvoj,
 • vloga znanja klasičnih jezikov za jezikovno učenje,
 • položaj in izzivi poučevanja redkeje poučevanih jezikov pri nas,
 • večjezikovna jezikovna politika,
 • in druge teme, ki nagovarjajo razvijanje večjezičnosti v družbi in raznojezičnosti posameznika.

Želimo, da bi konferenca potekala v čim več različnih jezikih, da bi tudi na ta način pokazali možnost sobivanja različnih jezikov, torej dejansko večjezičnost tudi v Sloveniji. Zagotovljeno pa bo tolmačenje  v angleščino.

Strateški cilji

1. Zavedanje, da jeziki prispevajo k identiteti (narod / oseba)
2. Ozaveščanje o večjezičnosti in njenih prednostih v Sloveniji
3. Uvedba drugega tujega jezika v šolski sistem

Države udeleženke

Slovenija, Nemčija, Avstrija,  Portugalska

Delovni jeziki

Vsi jeziki udeleženk in udeležencev, predavateljic in predavateljev

Sodelovanje na konferenci

K sodelovanju vabimo vse zainteresirane, da predstavijo prispevke, ki obravnavajo razvijanje večjezičnosti in raznojezičnosti na vseh ravneh izobraževanja.

Prijava prispevka

Prijava prispevka bo potekala preko spletnega obrazca. Avtor prispevka odda povzetek prispevka v slovenščini in enem tujem jeziku. Dolžina povzetka v enem jeziku naj obsega od 320 do 350 besed (skupaj s 5-7 referencami). Prijavljeni prispevki bodo slepo recenzirani. Izbrani prispevki bodo predstavljeni v sekcijah. Avtor prispevka bo imel 15 minut časa za predstavitev prispevka in 5 minut za diskusijo. Vsak avtor lahko prijavi samo en prispevek. Končni datum za oddajo povzetka prispevka v dveh jezikih je 20. 6. 2021. O sprejetosti prispevka boste obveščeni po 20. 7. 2021.

> Prijavnica

Pomembni datumi

Prijava prispevka do: 20. 6. 2021
Obvestilo prijaviteljem o sprejetju prispevka: po 20. 7. 2021
Predstavitev prispevka na konferenci: 21. 10. 2021

Programski svet

Doc. Dr.  Andreja Retelj, Filozofska fakulteta Ljubljana (Vodja)
Prof. Dr. Janez Skela, Filozofska fakultetaLjubljana
Izr. Prof. Dr.  Meta Lah, Filozofska fakulteta Ljubljana
Izr. Prof. Dr.  Marjana Šifrar Kalan, Filozofska fakulteta Ljubljana
Doc. Dr.  Darja  Mertelj, Filozofska fakulteta Ljubljana
Izr. Prof. Dr. Nataša Pirih Svetina, Filozofska fakulteta Ljubljana
Prof. Dr. Karmen  Pižorn, Filozofska fakulteta Ljubljana
Doc. Dr.  Brigita Kacjan, Filozofska fakulteta Maribor
Mag. Katja Bradač, Goethe-Institut Ljubljana